รู้ก่อนใช้ก่อนกับ 8 เงินได้และรายจ่ายที่ต้องรู้

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

          โลกไม่ได้โหดร้ายกับคนที่มีความพยายาม คงไม่แตกต่างอะไรกับคุณสรรพ์ที่ไม่โหดร้ายจัดเก็บภาษีจากเงินได้โดยไม่ยอมให้หักอะไรเลย แม้จะหักได้ไม่จุใจหลายๆ คนโดยเฉพาะคนที่มีเงินได้หรือรายได้สูง แต่มีแนวทางในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้

เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) – (8)
หัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือ
ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
หัก ค่าลดหย่อน

 

          หากเราทำใจให้ดีไม่หวาดกลัวกับเรื่องภาษีมากเกินไป ดูวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ดีจะเห็นว่า หากเราสามารถบริหารจัดการรายการใดรายการหนึ่งข้างต้นให้เพิ่ม หรือลดได้ ย่อมทำให้เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลง

          สำหรับในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการหักรายจ่ายเป็นการเหมา ซึ่งสัมพันธ์กับประเภทเงินได้ทั้ง 8 ประเภท เพื่อให้เห็นภาพก่อนว่าเงินได้แต่ละประเภทหักรายจ่ายได้มากน้อยเพียงใด เวลาที่เราจะดำเนินธุรกิจจะได้รู้ตื้นลึกหนาบางและเลือกเงินได้ที่หักรายจ่ายเป็นการเหมาให้ได้มากที่สุด เพราะจะทำให้เราเสียภาษีได้น้อยลงโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

1. เงินได้จากการเป็นลูกจ้าง ม. 40 (1)

     เงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

     ล้วนแล้วแต่ถือเป็นเงินได้จากการเป็นลูกจ้างทั้งนั้น ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา แต่โชคดีที่คุณสรรพ์ใจดี แม้หลายๆ คนจะบ่นว่าน้อยไปนิดก็ตามโดยสามารถหักรายจ่ายเป็นการเหมาได้อย่างเดียว โดยต้องนำไปรวมกับเงินได้ตามมาตรา 40 (2) และหักรายจ่ายได้ดังนี้

หักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2.เงินได้จากการหน้าที่ ตำแหน่งงาน หรือจากการรับทำงานให้ ม. 40 (2)

     เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานที่คล้ายกับการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว แต่สรุปความง่ายๆ ก่อนว่าเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

     เงินได้ประเภทนี้ หักรายจ่ายเป็นการเหมาประเภทเดียวเหมือนกับ เงินได้จากการเป็นลูกจ้าง แต่เงินได้ทั้งสองประเภทรวมกัน

 เงินได้ ม. 40 (1) (2) รวมกัน หักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 3.เงินได้ค่าแห่งลิขสิทธิ์ มาตรา 40 (3)

    ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

 หักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 4.เงินได้ดอกเบี้ย เงินปันผล มาตรา 40 (4)

       เงินได้ประเภทนี้มีหลากหลายประเภท แต่พอจะสรุปง่ายๆ ว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม, เงินปันผล, เงินลดทุน, เงินเพิ่มทุน อยู่ในข่ายหมด

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

(ข)เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าวฃ

     เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน

          ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม

(ค)เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
(ง)เงินลดทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไร และเงินที่กันไว้รวมกัน
(จ)เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกัน
(ฉ)ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช)ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือ โอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

           แม้เงินได้จะมีหลายประเภท แต่เนื่องจากเงินได้ทั้งหลายเป็นเงินได้จากการลงทุนที่ไม่ต้องเหนื่อยแรงกาย แม้จะเหนื่อยใจกับการที่ต้องลุ้นแต่คุณสรรพ์ฟันธงว่า

หักรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้

5.เงินได้จากการให้เช่า ม. 40 (5)

 ไม่ว่าจะให้เช่าที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เช่าอสังหาริมทรัพย์, เช่าอสังหาริมทรัพย์ ล้วนแล้วแต่ไม่รอดเงื้อมมือภาษีไปได้ ต้องนำมารวมคำนวณภาษีไม่มีขาดตกบกพร่อง โดยเงินได้จากการให้เช่ารวมไปถึง

(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น โดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
(ง) ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ำไป ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้า
พนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินได้นั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจำนวนเงิน     ที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(จ) ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้น

 แต่เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทมีต้นทุนต่างกันคุณสรรพ์ก็เลยให้หักรายจ่ายเป็นการเหมาได้แตกต่างกัน

  1. การให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30
  2. กรณีให้เช่าช่วงให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง
  3. การให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 20
  4. กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง
  5. การให้เช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 15
  6. กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง
  7. การให้เช่ายานพาหนะ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30
  8. กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง
  9. การให้เช่าทรัพย์สินอย่างอื่น ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 10
  10. กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้ให้เช่าช่วง 

          ใครมีเงินได้จากการให้เช่า จะเข้าเงื่อนไขใดก็เลือกดูเอาละกัน แต่หากมั่นใจว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวข้องกับการให้เช่ามากกว่าอัตราหักเหมาก็สามารถเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

 6.เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ม. 40 (6)

 แม้จะบอกว่าวิชาชีพอิสระ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครที่ประกอบอาชีพอิสระจะถือว่ามีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรานี้ เพราะอาชีพอิสระจะต้องเป็นอาชีพที่กำหนด (แล้วจะอิสระได้ยังไงหว่า) สามารถหักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ดังนี้

 

 7.เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากจำนวนที่มากกว่า

เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน ด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ สามารถหักรายจ่ายได้ดังนี้

 หักรายจ่ายเป็นการเหมา 60% ของเงินได้ หรือหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

8.เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากจำนวนที่มากกว่า

เงินได้ประเภทนี้ มีประเภทย่อยอีก 43 ประเภท โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 แบบคือ

หักรายจ่ายเป็นการเหมา 60% ของเงินได้ หรือหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

เรียกว่าเงินได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครอบคลุมไปหมดทุกหย่อมหญ้า หากไม่พบว่าเงินได้ของตัวเองอยู่ใน 7 ประเภทข้างต้นลองมาดูประเภทนี้รับรองว่ามีแน่นอน

 จะมีเงินได้กี่ประเภทก็ไม่หวั่น App Pit90 Pro จัดการได้ แถมยังช่วยวางแผนภาษีให้เสร็จสรรพ์ ภาษีที่ประหยัดจากการวางแผนคุ้มค่าชัวร์ 

ลุยเลย

มือปราบภาษี

      

ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

 
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com