ต้นทุนเงินทุน (WACC)

หมวด: 
ธุรกิจและการเงิน
รายละเอียด: 

ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital) หรือ ที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไป คือ WACC (Weighted Average Cost of Capital) หมายถึง ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน มีประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนในโครงการใดบ้างของบริษัท เช่น คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท เป็นต้น อีกทั้ง WACC นี้ยังสามารถใช้ในการคำนวณหามูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) และมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Intrinsic Value of Stock) ได้อีกด้วย

WACC ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ต้นทุนจากการเงินกู้ยืม หรือ ที่เข้าใจโดยทั่วไป คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (kd)
 

ประเภทที่ 2 ต้นทุนจากเงินทุนของผู้ถือหุ้น  หรือ ที่เข้าใจโดยทั่วไป คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ke)
 

เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ WACC ขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้

บริษัท A มีเงินทุนประกอบด้วย เงินกู้จากเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ย 100 ล้านบาท และเงินทุนจากผู้ถือหุ้น 100 ล้านบาท ดังนั้นเงินทุนทั้งหมดของกิจการ A คือ เงินกู้จากเจ้าหนี้ฯ + เงินทุนจากผู้ถือหุ้น = 100 + 100 ล้านบาท เท่ากับ 200 ล้านบาท


      

1) เจ้าหนี้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (kd) เท่ากับ 10% ต่อปี  แต่เนื่องจากดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาลดภาษีนิติบุคคลได้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงจะเท่ากับ

kd x (1-อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยประเทศไทยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 20% กรณีนี้อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ 10% x (1-20%) = 8%

2) ผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนจากเงินลงทุน หรือ อัตราผลตอบแทนจากปันผล (ke) เท่ากับ 10% ต่อปี

WACC = อัตราส่วนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง + อัตราส่วนเงินทุน x อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล  

โดยที่ อัตราส่วนเงินกู้ = เงินกู้ / (เงินกู้ + เงินทุนจากผู้ถือหุ้น)

อัตราส่วนเงินทุน = เงินทุน / (เงินกู้ + เงินทุนจากผู้ถือหุ้น)
ดังนั้นสามารถคำนวณ WACC ได้ดังนี้

WACC = 100/200 x 8% + 100/200 x 10% = 9%  ต่อปี

ค่าของ WACC เป็นต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นต่อปี
 

ดุษิต จงสุทธนามณี

   อัพเดทความรู้ทางธุรกิจ                                                                                                                                                          ADD Friend ที่ Line ID : @bis-online