กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

หมวด: 
การลงทุน
รายละเอียด: 

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว...เวลาเดินไปข้างหน้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย...จากวินาทีเป็นนาที จากหลายนาทีเป็นชั่วโมง จากหลายชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน....เป็นหนึ่งเดือน...เป็นหนึ่งปี...

หลวงพ่อเคยสอนว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อค้นหาทางที่จะไม่ต้องมาเกิดอีก แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็หลงลืมเจตนาเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ขอมาเกิดอีก เพราะโลกนี้มีสิ่งยั่วยวนมากมายที่ทำให้คนนั้นหลงระเริงไป คอยชักจูงให้ออกไปไกลจากเป้าหมายเสมอ

หนทางที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกมีทางสายเอกเพียงสายเดียวเท่านั้น คือ 
การรู้จักตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรู้จักตนเองนั้น เริ่มจากการมีสติขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วตามติดด้วยการรู้ลงไปในกายในใจของตนเอง จนพบว่าความจริงที่ว่า กายและใจไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่สามารถบังคับได้ 

เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับกายกับใจอย่างเต็มที่แล้ว จิตจะพบกับทางที่ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปด้วยตัวมันเอง 

เสียงระฆังดังขึ้นเตือนให้รู้ว่าถึงเวลาที่พระต้องฉันเพลแล้ว      

ผมก้มลงกราบหลวงพ่อเสมือนว่าเราคงไม่ได้เจอะกันอีกแล้ว เสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้น เสียงจากปลายสายถามว่า "อี บิท ดา" คืออะไร

ผมตอบกลับอย่างทันควันว่า อี บิท ดา (EBITDA) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย โดยมีสมการดังนี้


EBITDA = ยอดขาย - ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย

โดยปรกติค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายจะอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสามารถหาได้จากงบกระแสเงินสดในรายการ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เราอาจจะอนุโลมได้ว่า EBITDA เท่ากับ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow)

บางกิจการจะพบว่ากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ติดลบ แต่พบว่ากิจการกลับมีสภาพคล่อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจการนั้นมีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีค่าเสื่อมและตัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้


รายได้                                                100         ล้านบาท
ต้นทุนขาย                                             80         ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร                           30         ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน           (10)        ล้านบาท


กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน = รายได้ - ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน = 100 - 80 -30 = -10 ล้านบาท

แต่หากไปดูในรายละเอียดพบว่า ต้นทุนขาย มีค่าเสื่อมราคาฯ = 10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าเสื่อมราคาฯ = 10 ล้านบาท ดังนั้น ค่าเสื่อมราคารวม = 10 + 10 = 20 ล้านบาท

จากสมการ 

EBITDA = ยอดขาย - ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย


ดังนั้น EBITDA = 100 - 80 - 30 + 20 = 10 ล้านบาท
 
หมายถึงกิจการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานคงเหลือ 10 ล้านบาท ทัังที่กิจการขาดทุนจากการดำเนินงาน 10 ล้านบาท ดังนั้นกิจการจึงมีสภาพคล่อง


เสียงจากปลายสาย "ขอบคุณมากครับ" 

ลมพัดกระโชกอย่างแรง...ใบไม้ปลิวว่อนไปทั่ว...

ดุษิต จงสุทธนามณี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com