Instructor

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร – บริษัท ทรัพย์สินสิริ  จำกัด
ประธานกรรมกรรมการ - บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด
กรรมการการเงิน/เลขานุการบริษัท - บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิทยากรหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Certificate of  BUSINESS ADVISOR) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
วิทยากรหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์โครงการและนักลงทุนมืออาชีพ (Certificate of INTELLIGENT INVESTOR) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
วิทยากรหลักสูตรอบรมที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Concise of  BUSINESS ADVISOR) โดย บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิทยากรหลักสูตรอบรมนักลงทุนมืออาชีพ (Concise of  INTELLIGENT INVESTOR) โดย บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารการเงินและการลงทุนโครงการสำหรับองค์กร
ด้านนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
ด้านการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผลงานหนังสือ :
ชื่อหนังสือ “บันไดสู่ความร่ำรวย เล่ม 1 และ เล่ม 2”
ชื่อหนังสือ “ห้องเรียนโรงเรียนสอนเล่นหุ้น”
ชื่อหนังสือ “สร้าง…วิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยตนเอง”
ชื่อหนังสือ “ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจและแบบฟอร์ม”
ชื่อหนังสือ “กรณีศึกษา วิเคราะห์งบการเงินและการบริหารการเงิน”
ชื่อหนังสือ “กรณีศึกษา การกำหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน”
ชื่อหนังสือ  “เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงินด้วยตนเอง”
ชื่อหนังสือ “เลือกหุ้น เล่นหุ้น ประเมินราคาหุ้นด้วยตนเอง”
ชื่อหนังสือ “ไขปริศนาความรวย ด้วยเลข “สอง””
ชื่อหนังสือ “คู่มือ…หาเงินทำธุรกิจ”
ชื่อหนังสือ “คู่มือ…กู้เงินทำธุรกิจ SMEs ด้วยตนเอง”
วิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD – CPA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
วิทยากรหลักสูตรการเงินภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการของบริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด
วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วิทยากรพิเศษบรรยายการสร้างแผนธุรกิจให้กับผู้ว่า CEO ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
จัดทำงบการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทแพรนด้า
ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) สำหรับการลงทุนใหม่ของกลุ่มบริษัทแพรนด้า
จัดหาแหล่งเงินกู้ (Term and Working Capital Loan) ให้กับกลุ่มบริษัทแพรนด้า
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (Viability Review) ของกลุ่มบริษัทแพรนด้า
จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริง (Intrinsic Value) ของบริษัทแพรนด้า
กำกับดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้กับบริษัทแพรนด้า
การขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)