เลือกหุ้น เล่นหุ้น ประเมินราคาหุ้นด้วยตนเอง

title

หมวด: การลงทุน
ราคา: THB 180.00

รายละเอียด
เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับความคิดความเข้าใจ
ด้านการบริหารการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล 
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแต่ละขั้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคคลที่สนใจจะลงทุนในหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานได้มองเห็นการคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากลงทุนได้ระดับหนึ่ง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิ
งบกำไรขาดทุ่น (Inome Statement)
งบดุล (Balance Sheet)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
ข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์
กรณีศึกษา บริษัท ทริปเปิลบุ๊คแบงค์ จำกัด (มหาชน) 
การสร้าง แบบจำลองทางการเงินของบริษัท ทริปเปิลบุ๊คแบงค์ จำกัด (มหาชน) 
   ฯลฯ
ส่วนที่ 3 การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น
แบบจำลองส่วนลดกระแสเงินสดสุทธิในอนาคต (Discounted Cash Flow Model)
แบบจำลองกระแสเงินสดสุทธิสำหรับบริษัท (Free Cash Flow to Firm)
   ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

ดุษิต  จงสุทธนามณี

จำนวนหน้า

132 หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด

ISBN No.

974-93396-9-X

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-9205406-9