ใบเสร็จระบุชื่อผู้เช่าเดิมหักรายจ่ายได้ไหม

ร้านเป็นกิจการของครอบครัว ที่ตั้งของร้านเป็นที่ของการรถไฟ โดยชื่อที่ทำสัญญาเช่ากับการรถไฟเป็นชื่อของคุณปู่ตั้งแต่แรก แต่ผู้ที่จ่ายค่าเช่าเป็นตัวกิจการเองและจ่ายในนามของคุณปู่

ในกรณีนี้สามารถนำค่าเช่ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้อย่างไรบ้างครับ

กรณีทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา สามารถเลือกหักรายจ่ายได้ 2 แบบคือ

1. หักรายจ่ายเป็นการเหมา

2. หักรายจ่ายตามความจำเป็น และสมควร

กรณีเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมา สามารถหักได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์รายจ่าย แต่หากมีรายจ่ายอื่นๆ ที่มีใบเสร็จรับเงินก็จะนำมาหักไม่ได้ เพราะเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมาไปแล้ว

กรณีเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็น และสมควร มีเงื่อนไขสำคัญคือ

1. ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

2. ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ผู้รับเงินได้ว่ากิจการได้จ่ายไปจริง

3. กรณีเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ต้องนำไปคำนวณค่าเสื่อมราคาและสึกหรอเพื่อหักรายจ่าย

สำหรับใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ตั้งกิจการที่การรถไฟออกให้ แม้จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้ แต่เนื่องจากใบเสร็จรับเงินระบุชื่อคุณปู่ทำให้อาจจะมีประเด็นโต้แย้งได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเพราะใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อกิจการ เพื่อลดประเด็นโต้แย้ง หากสามารถแก้ไขหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องได้จะเป็นการดีเช่น

1. ขอให้การรถไฟ แก้ไขชื่อผู้เช่า เป็นกิจการให้ถูกต้อง

2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะให้การรถไฟ ระบุต่อท้ายว่า ชำระเงินโดย กิจการ

หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทั้งสองทาง ควรจ่ายชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานว่ากิจการได้จ่ายชำระเงินค่าเช่าจริงคือ

1. โอนเงินผ่านบ/ช ธนาคาร หรือ

2. จ่ายด้วยเช็ค ระบุชื่อผู้รับเงิน ขีดฆ่าหรือผู้ถือ A/C Payee Only

จะทำให้สามารถนำมาใช้พิสูจน์ได้ว่ากิจการจ่ายเงินไปจริงเป็นอีกแนวทางที่จะลดข้อโต้แย้งได้

หากไม่สามารถดำเนินการได้ทุกแนวทาง หากจะนำมาหักอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีนี้และชี้แจงข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ด้วยรัก
มิตรทอง
 

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download