การวางแผนภาษี VAT และ Non VAT

ในกรณีที่กิจการจดทะเบียน vat แต่สินค้าภายในร้านมีทั้งที่มี vat เข้า กับไม่มี vat เข้า ตามที่เข้าใจคือ ตัวไหนที่มี Vat เข้าสามารถออกใบกำกับภาษีได้ (Vat ออก) ส่วนตัวที่ไม่มี vat ก็ไม่สามารถออกได้ เช่น สินค้าเกี่ยวการเกษตร (สรรพากรจะไม่ทราบว่ามีการสินค้าประเภทนี้)

คำถามคือการประเมินภาษี รายได้ทั้งหมดเรามีทั้งมี Vat กับ No Vat เราจะมีการวางแผนภาษีได้อย่างไรบ้างครับ

กรณีขายสินค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการสามารถออกใบกำกับภาษี เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามที่เข้าใจถูกต้องแล้ว ส่วนกรณีที่ขายสินค้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขายสินค้าได้ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ กรณีที่แจ้งว่าสรรพากรไม่ทราบว่ามีการขายสินค้าประเภทนี้ ต้องตอบว่าหากไม่นำมาแสดงยอดรายได้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่หากมีการตรวจสอบพบจะเป็นประเด็นประเมินในภายหลังได้

การวางแผนภาษี หากหมายถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล คงต้องจัดทำประมาณการรายได้ ต้นทุนทั้ง VAT และ Non VAT รวมถึงนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักเพื่อประเมินว่ากิจการมีกำไรเท่าไหร่ จะได้วางแผนนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ โดยเฉพาะกรณีรายจ่ายที่หักได้เพิ่ม 1 เท่า, รายจ่ายเพื่อการลงทุนต่างๆ เพื่อลดกำไร และภาษีลงได้อย่างถูกต้อง จากนั้นควรตรวจทานงบฯ ที่นำเสนอทุกไตรมาส หรือทุกเดือน เพื่อวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หากหมายถึงการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม คงต้องพิจารณาเรื่องการเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ VAT และ Non VAT ในกิจการเดียวกัน โดยเฉพาะภาษีซื้อที่เกิดขึ้น และแยกไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกิจการ VAT หรือ Non VAT ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อลดประเด็นการประเมิน

มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

อ่านเพิ่มเติม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 29 http://www.rd.go.th/publish/3403.0.html

หวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์

ด้วยรัก
มิตรทอง
 

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download