เงินได้ที่ต้องรู้สำหรับคนทำธุรกิจประกันชีวิต

เรียนปรึกษา อจ. เกี่ยวกับการวางแผนภาษีค่ะ

กรณีที่เราเป็นตัวแทนประกันชีวิต และมีรายได้จาก 40(2) จนถึงขั้นต้องจดvat มีวิธีการแนะนำ ให้พิจารณาวางแผนภาษี มั้ยค่ะ ตอนนี้เห็นคนอื่นๆ เค้ายื่น แบบ 40(8) แต่ไม่เข้าใจเหมือนคุยกับสรรพากรเค้าไม่ให้หักเหมา 60% ค่ะ ต้องหักตามค่าใช้จ่ายจริง

ในกรณีที่เรามีแผนอยากเปิด บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลไว้รองรับในปีหน้า เราสามารถ จดตั้งแต่ปีนี้ดีมั้ยค่ะ เพื่อผลประโยชน์ที่เค้าส่งเสริมภาษีหรืออจ.มีวิธิการ หรือใครมีประสบการณ์การวางแผนทางด้านนี้ รบกวนให้คำปรึกษาด้วยค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

 

เงินได้จากการเป็นตัวประกันชีวิตของบุคคลธรรมดา จะถือเป็นเงินได้ 2 ประเภทคือ1.  เงินได้ ม. 40 (2) จะหักรายจ่ายได้เป็นการเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท วิธีเดียว


2.  เงินได้ ม. 40 (8) จะหักรายได้เป็นการเหมา 60% หรือหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

     

การวางแผนคือต้องจัดรูปแบบการทำธุรกิจให้เข้าเงื่อนไขเงินได้ ม. 40 (8) เช่น

1. ต้องมีสำนักงาน

2. มีพนักงาน

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 115/2545  http://www.rd.go.th/publish/9049.0.html

การหักรายจ่ายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องดูว่า ระหว่างหักรายจ่ายเป็นการเหมา กับ หักรายจ่ายตามความจำเป็นอย่างไหนมีประโยชน์กว่าก็หักไปตามนั้น ส่วนกรณีที่สรรพากรให้หักเป็นการเหมาอย่างเดียวไม่ให้หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยหลักกฎหมายแล้วเป็นสิทธิของผู้เสียภาษีเงินได้ที่จะใช้สิทธิเลือกได้ คงต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่และยืนยัน แต่ต้องมั่นใจว่า การหักรายจ่ายตามความเป็นจริงได้ประโยชน์กว่า และมีหลักฐานในการจ่ายชำระเงินที่ถูกต้อง

อ้างอิง พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน ฉบับที่ 11 มาตรา 8 วรรคท้าย

เว้นแต่ผู้มีเงินได้จากกิจการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน และพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าตามหลักฐานที่นำมาพิสูจน์นั้นปรากฏว่า มีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ข้างต้น ก็ให้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงเท่าหลักฐานที่นำมาพิสูจน์

สำหรับการตั้งบริษัทในปีนี้ มีสิทธิประโยชน์ล่อใจค่อนข้างมาก แต่อย่าลืมว่าเมื่อปิดกิจการก็ต้องมีเรื่องการจัดทำบัญชี การสอบบัญชี เท่ากับว่ากิจการอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้น หากพร้อม และมีแนวทางที่ชัดเจนก็ดำเนินการได้เลย

 

ด้วยรัก
มิตรทอง

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download