รายจ่ายเพื่อการรับรองและให้โดยเสน่หา

คำถามจากบทเรียนเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ค่ะ

1. ม.65 ทวิ(10) รายได้เงินปันผล ถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดได้รับเงินปันผล จากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะต้องนำมารวมเป็นเงินได้ ในการคิดภาษีใช่หรือไม่

2. รายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา รายการซื้อทีวีให้ลูกค้าที่ต้องบวกกลับเนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา สามารถมองเป็นค่ารับรองเหมือนกระเช้าของขวัญ แล้วหัก 2000 บาท ได้หรือไม่ ความแตกต่างของรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หาแก่ลูกค้า กับ ค่ารับรอง คืออะไร รายการซื้อทีวีจับฉลากปีใหม่ของพนักงาน ต้องรวมเป็นรายได้พนักงานหรือไม่

3. ตัวอย่างการคำนวณเงินบริจาคใน slide 309 รายจ่ายบริจาคเพื่อการกุศล = 4,100,000 ที่นำมาเปรียบเทียบ กับ 2% ของกำไรหลังเงินบริจาคที่ต่ำกว่า ทำไมจึงรวมเงินสร้างป้อมตำรวจเป็นรายจ่ายบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งที่เป็นรายจ่ายส่วนตัวต้องบวกกลับ

สุดท้ายนี้ อยากรบกวนให้ทางทีมงานช่วยเช็คว่า เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดได้อัพเดทล่าสุดแล้วหรือยัง เนื่องจากครั้งก่อน ได้ปริ้นเอกสารของอ.มิตรทองไปครบแล้ว เสียเงินค่าปริ้นเอกสารไปหลายร้อยบาท ปรากฏว่ามีการแก้ไขทีหลัง จึงต้องทิ้งชุดเก่าแล้วไปปริ้นใหม่ ขอให้ทางทีมงานช่วยตรวจสอบให้ครบด้วยค่ะ

เรียน  ผู้เข้าอบรม

1. การนำเงินปันผลมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีของบริษัท จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีครึ่งหนึ่ง หรือทั้งจำนวน ตามมาตรา 65 ทวิ (10) ดังนี้

มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(10)สำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้นำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมและเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้ามารวมคำนวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้ เว้นแต่บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมและเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้ามารวมคำนวณเป็นรายได้

(ก) บริษัทจดทะเบียน

(ข) บริษัทจำกัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียน มีเงินได้ที่เป็นเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรดังกล่าว โดยถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรนั้นไว้ไม่ถึงสามเดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นไปก่อนสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้

เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไม่ให้ถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร ตามความในวรรคสอง

สรุปความว่าเฉพาะกรณีบริษัทเท่านั้นที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นเงินได้กึ่งหนึ่ง หรือทั้งจำนวน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดไปลงทุนในบริษัทอื่น จะได้ไม่รับสิทธิยกเว้น ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมคำนวณเป็นเงินได้ทั้งจำนวน

2. รายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา กับ รายจ่าย เพื่อการรับรอง หากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคงต้องบอกว่าแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา คือ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการให้เป็นการส่วนตัวของกรรมการหรือผู้ให้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองแต่อย่างใด เช่น การให้เนื่องในเทศกาลขึ้นบ้านใหม่, เปิดสำนักงานใหม่ หรือให้เพื่อไปจับฉลากในงานเลี้ยงลูกค้า

นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจ่ายที่กิจการจ่าย เพื่อให้บุคคลหนึ่งคนใดได้รับประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง และรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งไม่มีระเบียบสวัสดิการรองรับ

รายจ่ายเพื่อการรับรอง เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองลูกค้าโดยตรงตามธรรมเนียมประเพณีของธุรกิจทั่วไป เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าดูมหรสพ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา

จะเห็นว่ารายจ่ายเพื่อการรับรอง และรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร แต่ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษี รายจ่ายต่างๆ ที่กิจการจ่ายไปไม่ว่าจะให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการรับรอง มักจะรวมๆ บันทึกว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการรับรอง ซึ่งหากมีการตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายดังกล่าว จึงอาจจะพบข้อแตกต่างและนำไปสู่ประเด็นประเมินได้ จึงต้องระมัดระวัง

ส่วนการมอบทีวีให้ลูกค้าเพื่อนำไปจับฉลากแจกพนักงานในวันปีใหม่ หากพิจารณาจากเนื้อหาการให้ จะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายเพื่อการรับรองแต่อย่างใด แต่เป็นรายจ่ายที่ให้เป็นการส่วนตัวตามที่ลูกค้าร้องขอ แต่ในทางปฏิบัติหากจะบันทึกเป็น รายจ่ายเพื่อการรับรอง และหักเป็นรายจ่ายสำหรับส่วนที่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ก็เป็นแนวทางที่มักพบเห็นบริษัทส่วนใหญ่จะนำไปปฏิบัติกัน

การจับฉลากแจกรางวัลให้กับพนักงาน มีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็นคือ

1. ภาษีซื้อ ที่เกิดจากค่าของขวัญพนักงานในวันปีใหม่ เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ดี หากเป็นของขวัญจับสลากในงานเลี้ยงให้แก่พนักงานทุกคนในลักษณะสวัสดิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานบางคน ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกับการเลี้ยงพนักงาน จึงถือว่าเป็นประเภทสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อมนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

2. ภาษีขาย การมอบของขวัญจากการจับสลาก ซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานดังกล่าวนั้น  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามข้อ 2(10) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากพนักงานทุกคนเข้าร่วมงานปีใหม่ได้ และมีสิทธิจับฉลากชิงรางวัล ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีที่พนักงานได้รับรางวัลจากการชิงโชคชิงรางวัล ถือเป็นเงินได้จากการทำงาน ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาด้วย

อ้างอิงหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค0706/131 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2545)

ถ้าในการจัดงานนั้น บริษัทมีการซื้อของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน หรือซื้อของขวัญให้พนักงานจับสลาก คงมีปัญหาว่า บริษัทหักค่าใช้จ่าย และเครดิตภาษีได้หรือไม่? และถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือไม่?

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร กค.0706/3552 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2549

บริษัทหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เพราะเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการของบริษัทโดยตรง แต่การได้รับของขวัญจากบริษัทถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงาน พนักงานต้องนำมูลค่าของขวัญมาเสียภาษี โดยบริษัทต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานในการคำนวณภาษีประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทต้องนำส่งภาษีขายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2(10)

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าตามมาตรา 82/4 ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) ความรับผิดเกิดเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร)

อ้างอิงจาก website กรมสรราพากร คำถามที่ถูกถามบ่อย
http://interapp3.rd.go.th/call_center_inter/show/faq1.php?id=403312&caption=3.%20%C0%D2%C9%D5%C1%D9%C5%A4%E8%D2%E0%BE%D4%E8%C1

3. จากข้อมูลเงินบริจาค สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
เงินบริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา
     บริจาคสมาคมกีฬา 60,000.00 บาท
เงินบริจาคเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ
     สร้างสะพานลอย  3,000,000.00 บาท
     บริจาควัด โรงเรียน 100,000.00 บาท
ส่วนเงินบริจาคเพื่อสร้างป้อมตำรวจ ไม่เข้าเงื่อนไขการกุศลสาธารณะ หรือการสาธารณะประโยชน์ จึงไม่ต้องนำมาคำนวณเปรียบเทียบตามที่สอบถามมาถูกต้องแล้ว ดังนั้นต้วเลขที่ถูกต้องที่ต้องนำมาคำนวณเปรียบเทียบคือ

ขั้นที่ 2 : เปรียบเทียบเงินบริจาคทั้งสองรายการ
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และการสาธารณะประโยชน์จำนวน 3,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อการศึกษา และกีฬา จำนวน 60,000 บาท

แต่เนื่องจาก 2% ของกำไรก่อนหักเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการศึกษาที่บริจาคจริง จึงหักได้ตามที่บริจาคจริงคือ 60,000 บาท ขณะที่ 2% ของกำไรก่อนหักเงินบริจาคเพื่อการกุศลต่ำกว่ารายจ่ายเพื่อการกุศลฯ ที่บริจาคจริง จึงหักได้ตามเพดาน 2% ของกำไร ผลการคำนวณตามเอกสารบรรยาย ยังคงถูกต้องครับ

สำหรับเอกสารบรรยายอื่นๆ เบื้องต้นประมาณว่าไม่น่าจะมีกาเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะใช้เอกสารชุดเดิมจากรุ่นก่อนทั้งหมด มีเพียงการบรรยายบัญชี และภาษี ซึ่งมีการบรรยายใหม่ และจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน แต่เกิดการผิดพลาดนำเอกสารเดิมขึ้นไป ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้อีกครั้งครับ แต่อย่างไรหากทีมงานตรวจเช็คเอกสาร และมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

 
ด้วยรัก
มิตรทอง

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download