การถือหุ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

ถึงผู้เกี่ยวข้อง

ตาม ป.119/2545 เพื่อให้ได้สิทธิการยกเวันภาษีเงินปันผล ต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้กันทางตรงและทางอ้อม หากกรรมการผู้จัดการของทั้งสองบริษัทเป็นคนเดียวกัน จะถือว่าเป็นการถือหุ้นไขว้กันทางอ้อมหรือไม่

 

นับถือ

บรรจง

เรียน  คุณบรรจง

ประเด็นที่สอบถามขอให้ความเห็นเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริง และกฎหมายอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจดังนี้

เรื่องการถือหุ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวกันถือหุ้นทั้งสองบริษัท อาจจะตีความได้ว่าเป็นการถือหุ้นโดยทางอ้อม ซึ่งทำให้เข้าเงื่อนไขยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมเป็นเงินได้เพียงแค่กึ่งเดียว

แต่หากพิจารณา ม. 65 ทวิ (10)(ข) ที่กำหนดเรื่องราวของการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเงินได้ทั้งจำนวนกฎหมายใช้ข้อความว่า บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ตีความได้ว่า

ดังนั้นกรณีที่บุคคลธรรมดาคนเดียวถือหุ้นทั้สองบริษัทจึงไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขถือหุ้นทางอ้อม แปลว่าบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะถือหุ้นทั้งสองบริษัทหรือไม่ หากบริษัทจ่ายเงินปันผลถือหุ้นใบริษัทผู้รับเงินปันผล โดยบริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินผลโดยตรง หรือถือโดยอ้อมผ่านบริษัทอื่น จะถือว่าเป็นการถือหุ้นทางตรงเพียงอย่างเดียว

มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(10) สำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้นำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยกองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า มารวมคำนวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้ เว้นแต่บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้ามารวมคำนวณเป็นรายได้

(ก)  บริษัทจดทะเบียน

(ข) บริษัทจำกัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียน มีเงินได้ที่เป็นเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรดังกล่าว โดยถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรนั้นไว้ไม่ถึงสามเดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นไปก่อนสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้

ลองนำความเห็นข้างต้นเพื่อไปใช้ประกอบการพิจารณาดูนะครับ หากมีความเห็นแตกต่าง อาจจะต้องส่งเรื่องให้ต้นสังกัดที่ออกกฎหมายมาเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนปันผล หรือก่อนยื่นแบบฯ เสียภาษี ก็น่าจะเป็นทางออกที่น่าสนใจครับ

 

หมายเหตุ : ข้อคิดเห็นที่นำเสนอข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ค้นหาเพิ่มเติม ควรนำไปเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้

 

ลุยเลย

มือปราบภาษี

 


 

 
ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
 
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Line@ คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40ovt7363x