หากต้องการสั่งพิมพ์เป็นเล่ม สามารถสั่งซื้อได้หรือไม่

สามารถสั่งพิมพ์เป็นเล่มได้ โดยจะแจ้งราคาสั่งพิมพ์ และค่าจัดส่งให้ทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ อาจจะนำเล่มที่ได้รับความนิยมมาแจ้งให้ผู้อ่านทราบ เพื่อพิมพ์ตามจำนวนที่สั่งจอง (Print On Demand)