สิ่งที่จะได้รับจากการสมัครอบรมแต่ละหลักสูตรมีอะไรบ้าง

ทุกหลักสูตรอบรม ผู้สมัครอบรมจะได้รับ ซึ่งสามารถดูได้ภายในเงื่อนไขที่กำหนด

  1. วิดีโอการบรรยาย
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย